REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW

TERMINY I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o udzielenie grantu winien zawierać:

 • dane wnioskodawcy lub wnioskodawców,
 • krótki opis przedsięwzięcia (wskazanie celu i miejsca realizacji,
 • określenie grupy/grup odbiorców,
 • wkład własny wnioskodawcy – rzeczowy lub osobowy,
 • przewidywane rezultaty projektu,
 • szacunkowe rozpisanie kosztów

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą dostępnego na stronie formularza do dnia 15 października do godziny 23.59.
Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: mikrogranty@pomeranii.pl.
Wnioski przesłane po terminie będą odrzucone z powodów formalnych.

 

HARMONOGRAM I EDYCJI „MIKROGRANTÓW POMERANII”

 • Lipiec 2019 r.- ogłoszenie i promocja projektu,
 • Lipiec/Sierpień 2019 r.- ogłoszenie konkursu,
 • 15 Październik – nieprzekraczalny termin składania wniosków,
 • 29 Październik 2019 r.- ocena  złożonych wniosków, wyłonienie zwycięskich projektów,
 • Listopad/Grudzień 2019 r.- realizacja projektów,
 • Styczeń 2020 r.- składanie sprawozdań i rozliczanie zakończonych projektów.

 

UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Grupy nieformalne składające się z min. 3 pełnoletnich osób, mieszkańców Szczecina i/lub powiatów sąsiadujących (goleniowskiego, gryfińskiego, polickiego i stargardzkiego), chcących wspólnie realizować lub już realizujących działania dla pożytku publicznego

Grupy samopomocy działające na terenie miasta Szczecina i/lub powiatów sąsiadujących (goleniowskiego, gryfińskiego, polickiego i stargardzkiego), których działania zorientowane są na rozwiązywanie problemów społecznych i poprawę warunków życia swoich członków lub innych podmiotów objętych pomocą

Grupy nieformalne min. 7 osobowe, działające na terenie miasta Szczecina i/lub powiatów sąsiadujących (goleniowskiego, gryfińskiego, polickiego i stargardzkiego) chcące założyć stowarzyszenie zarejestrowane w ww. lokalizacjach min. dzięki dofinansowaniu z bieżącej edycji mikrograntów.*

 

WARUNKI UDZIELANEGO WSPARCIA

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest poprawne i terminowe złożenie wymaganych wniosków, pozytywne oceny w postępowaniu konkursowym (oceny formalne, merytoryczne i strategiczne) oraz pozytywna opinia powołanej przez Organizatora – Komisji Oceny Wniosków.

 

KRYTERIA I TRYB OCENY WNIOSKÓW

Ocena formalna

 • wniosek złożony w przewidzianym terminie – TAK/NIE,
 • prawidłowo wypełnione wszystkie pola formularza – TAK/NIE,
 • wniosek został złożony przez grupę uprawnioną do wzięcia udziału w konkursie – TAK/NIE,
 • przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest zgodny z terminami w obowiązującym regulaminie konkursowym – TAK/NIE,
 • projekt jest realizowany na terenie miasta Szczecin i/lub powiatów sąsiadujących: goleniowskiego, gryfińskiego, polickiego, stargardzkiego – TAK/NIE.

Ocena merytoryczna

 • angażowanie i integracja społeczności lokalnej, grup sąsiedzkich – max.15pkt,
 • angażowanie partnerów merytorycznych – max 5pkt,
 • zasięg projektu (terytorialny / liczba osób objętych wsparciem / korzystających z efektów), max. 5pkt,
 • oddziaływanie społeczne, oddolne działanie oparte na potrzebach – max. 15pkt,
 • niekonwencjonalność, innowacyjność, kreatywność, etc. – max.10pkt.
 • dodatkowe punkty za wykazaną wcześniej działalność grupy nieformalnej lub samopomocowej lub zamiar zarejestrowania młodej organizacji pozarządowej – max. 10pkt
 • trwałość projektu – max. 5 pkt

Ocena strategiczna

 • wykorzystanie zasoby rzeczowe – TAK/NIE, (jeśli tak to jakie)
 • udział wkładu własnego, liczba osób zaangażowanych/wolontariuszy – max 35pkt

Maksymalnie, w ramach oceny merytorycznej i strategicznej, można uzyskać 100 punktów.

Projekty, które osiągnęły ocenę powyżej 70 punktów (na 100 możliwych), przechodzą pod ostateczną ocenę i głosowanie. Organizator Fundacja Słowianie Pomeranii powołuje w tym celu Komisję Oceny Wniosków, która zaopiniuje nadesłane projekty i podejmie rozstrzygającą decyzję.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW

Na realizację projektów konkursowych przewidziano tryb dwumiesięczny obejmujący listopad i grudzień 2019 r. Wszelkie działania w ramach projektu muszą zakończyć się z dniem 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdania z realizacji projektów należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r.

ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCÓW

Wnioskodawcy przystępując do konkursu zobowiązują się dotrzymywać wszelkich terminów zawartych w niniejszym regulaminie i do ścisłej współpracy z Organizatorem.
Ponadto w czasie realizacji przedsięwzięcia zobowiązują się do wyraźnego oznaczania swoich działań graficznym logiem Organizatora – Fundacji Słowianie Pomeranii (materiały drukowane, bannery, ulotki, materiały prasowe w internecie i mediach społecznościowych)

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

Wszystkie zgłoszone w programie projekty zostaną opublikowane na stronie organizatora tworząc bazę pozytywnych inicjatyw. Dla projektów tych Fundacja Słowianie Pomeranii będzie starała się w miarę możliwości pozyskać dofinansowanie pochodzące z innych źródeł i programów.

Po zakończeniu realizacji projektów, zakupione przy pomocy dofinansowania środki i wyposażenie mogą zostać przekazane grupie formalnej realizującej projekt na zasadzie użytkowania z zastrzeżeniem użytkowania wyłącznie w ramach realizacji zadań dla pożytku publicznego.

*) Grupy nieformalne chcące zarejestrować swoją działalność jako organizacja pozarządowa otrzymują dofinansowanie w formie dzielonej. Połowa kwoty dofinansowania zostanie przeznaczona na pomoc w rejestracji stowarzyszenia (doradztwo prawne, stworzenie witryny internetowej). Druga cześć z całości dofinansowania musi zostać przeznaczona na działalność organizacji w ramach zgłoszonego do Organizatora projektu.

Po pozytywnej ocenie merytorycznej, Organizator może poprosić wybranych wnioskodawców o bardziej szczegółowe sprecyzowanie zakresów realizacji projektów.

Z członkami grup roboczych, które otrzymały dofinansowanie zostaną podpisane umowy wolontariackie w celu realizacji projektu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie dnia 21.06.2019 r. i jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem www.slowianie.pomeranii.pl w zakładce Mikrogranty Pomeranii.

Złożenie wniosku w programie „Mikrogranty Pomeranii” jest jednoznaczne z:

 • akceptacją powyższego regulaminu,
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach:
  – realizacji postępowania konkursowego,
  – zamieszczania informacji i relacji, także fotorelacji z przebiegu konkursu, jego rozstrzygnięcia oraz realizacji działań konkursowych na stronach internetowych, portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych należących do Organizatora, partnerów i stron zaprzyjaźnionych.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do składania wniosków.

Więcej odnośnie programu na stronie: www.mikrogranty.pomeranii.pl