Mikrogranty Pomeranii

Program mikrograntów ma na celu zmobilizowanie ludzi do przejawiania większej aktywności obywatelskiej oraz zachęcenie ich do pełniejszego angażowania się w życie publiczne.
Realizowane przedsięwzięcia umożliwią także wyłonienie z grupy odpowiedzialnych liderów społecznych, prężnie działających na rzecz społeczności lokalnej i aktywizujących ją obywatelsko. Aktywizacja społeczności lokalnej pozwoli na zwiększenie ilości świadomych inicjatyw obywatelskich oraz poprawę ich jakości. Nawet niewielka kwota dofinansowania dobrze spożytkowana, może wywołać wielki impuls wyzwalający dalsze pozytywne działania.

CELE PROGRAMU

Organizator programu Fundacja Słowianie Pomeranii chce wspierać przedsięwzięcia non-profit min. z zakresu:

  • pomocy społecznej (np. wsparcie rehabilitacyjne, etc.),
  • edukacji, także tej zdrowotnej,
  • promowania aktywności fizycznej i sportu,
  • działań kulturalnych i artystycznych,
  • działań proekologicznych i kształtujących nawyki prośrodowiskowe,
  • projektów integrujących i aktywizujących małe wspólnoty lokalne i sąsiedzkie (działania na rzecz małych, lokalnych ojczyzn)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i pobrania formularza wniosku.

Więcej odnośnie terminów w regulaminie i na stronie programu: www.mikrogranty.pomeranii.pl.